Smluvní podmínky

Princip a účel programu

Program umožňuje jeho členům využívat kartu programu pro vstupy na vybrané kulturní akce a dále pro úhrady zboží a služeb u vybraných obchodníků, zejména na akcích.
Členové programu získávají i další výhody finanční i nefinanční povahy – přednostní nákupy vstupenek, vstupy do vybraných zón, slevy při platbách, cashback apod.

Členy Programu jsou osoby, které se zaregistrují do Programu. Aby člen programu mohl využívat všechny výhody, musí být ověřena jeho totožnost. Osoby mladší 18 let si musí zvolit svého zástupce, tzv. Odpovědnou osobu, která odpovídá za všechny finanční i nefinanční transakce tak jako by je realizovala ona sama.

Za účelem propagace Programu a souvisejících produktů a partnerů pořádá Provozovatel až do ukončení fungování Programu reklamní akci, v rámci které umožňuje Klientům realizovat Platby u Partnerů a získávat výhody za transakce provedené u vybraných Partnerů Programu.
Výhody je možno získat též za účast ve speciálních akcích Programu. Výhodou může být buď přímá sleva a/nebo Kredit. Kredit Provozovatel automaticky eviduje na Klientských účtech. Přímá sleva je Klientovi poskytnuta ihned při nákupu.

1. Přehled pojmů

Pro účely Programu je následujícím pojmům přiřazen následující význam:
Akceptační místo - provozovna Partnera (kamenný obchod, stánek apod.), v níž je nainstalován Terminál a kde je možno provádět finanční a nefinanční operace s Kartami.
Bonus – finanční bonus (cashback) od Partnerů příp. Provozovatele Programu za Platbu či za Dobití, a který může v budoucnu uplatnit při nákupu u Partnerů.
Člen – členem Programu se míní Registrovaná osoba a Klient starší 16 let.
Dobití – převod finančních prostředků na Účet, a to jak prostřednictvím Terminálu, tak i Webu.
Karta - prostředek ve fyzické podobě, umožňující identifikaci Klienta v Programu, realizaci Plateb v Programu příp. získávání Slev, využití Vstupenek apod. Karta obsahuje potřebné technické prvky pro plnění účelu Programu. Karta může být i ve formě microtagu pro vložení do náramku. Vydavatelem Karet je Provozovatel.
Klient - osoba registrovaná do Programu, jejíž totožnost je ověřena.
Kredit – finanční kredit na Účtu, který Klient získává v souladu s těmito VSP buď dobitím vlastních finančních prostředků nebo ve formě Bonusu a který může v budoucnu uplatnit při nákupu u Partnerů.
Odložená sleva - definovaná sleva z kupní ceny Produktu, kterou poskytuje Partner Klientovi ve formě Bonusu prostřednictvím Provozovatele.
Odpovědná osoba – Klient starší 18let, který je zodpovědný za finanční i nefinanční transakce na Účtu Registrované osoby.
Partner – subjekt, který je smluvně zapojen do Programu pro zajištění Plateb nebo Validace.
Platba – vybití Kreditu z Karty za úhradu zboží Partnerovi a dobití Kreditu na Kartu prostřednictvím Terminálu.
Produkt - zboží a/nebo služba poskytovaná Partnerem.
Program - zákaznický program OneMoney, který Provozovatel provozuje a jehož využití upravují tyto VSP.
Provozovatel – G+G Consulting s.r.o., K Palpostu 721, 253 03 Chýně, IČ 27199690, spis. zn. C103898 zapsána u Městského soudu v Praze.
Přímá sleva - definovaná sleva z kupní ceny Produktu, kterou poskytuje Partner přímo Klientovi při nákupu.
Registrovaná osoba – osoba registrovaná do programu, jejíž totožnost není ověřena a/nebo je mladší 18 let. Registraci provede vyplněním alespoň povinných polí v registračním formuláři na Webu, zvolením přihlašovacího hesla a souhlasem s těmito VSP.
Sleva - společně nebo jednotlivě Odložená sleva a/nebo Přímá sleva.
Terminál – platební terminál Provozovatele, na kterém probíhá autorizace plateb Klientů a další funkce spojené s Kartou na Akceptačních místech.
Účet - zvláštní majetkový účet Klienta vedený Provozovatelem, na kterém Provozovatel eviduje Kredit a příp. další informace (např. o vstupenkách). Účet je veden v měně Kč (CZK).
Validace – potvrzení požadavku zadaného mimo Terminál, např. dobití, změna PIN, změna PIN limitu, vybití apod.
VSP – tyto Všeobecné smluvní podmínky.
Vstupenka – elektronická verze vstupenky, nahraná na Kartě a opravňující ke vstupu na definovanou akci nebo zóny, a to jak s mikroplatbou (např. parkoviště, toalety apod.), tak i bez platby. Její používání se řídí podmínkami vydavatele vstupenky nebo pořadatele akce tak, jako by se jednalo o běžně vydávanou vstupenku vydavatelem vstupenky nebo pořadatelem akce.
Web – internetová stránka Programu www.onemoney.cz.

2. Rozsah těchto Všeobecných smluvních podmínek

Těmito VSP se řídí:
2.1. otevření, používání a uzavření vašeho Účtu,
2.2. využívání Karty pro vstupy na vybrané akce a do vybraných zón,
2.3. využívání Karty pro Platby,
2.4. další související služby.

3. Účet, registrace, osobní údaje, Karty

3.1. Registrace do Programu a přístup na svůj uživatelský Účet je Klientovi umožněn po registraci, kterou provede vyplněním alespoň povinných polí v registračním formuláři na Webu, zvolením přihlašovacího hesla a souhlasem s těmito VSP.
Klient by neměl zvolit takové heslo, které by bylo přímo spojeno s jeho identitou nebo bylo jinak snadno identifikovatelné. Heslo musí splňovat tyto podmínky:
a) minimální délka hesla je 8 znaků (max. 16 znaků),
b) musí obsahovat alespoň jedno písmeno velké,
c) musí obsahovat alespoň jedno písmeno malé,
d) musí obsahovat alespoň jednu číslici.
Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nedostatečně silným heslem nebo sdělením hesla Klientem jakékoliv třetí osobě. Po této prvotní registraci obdrží Klient elektronickou zprávu s dalšími instrukcemi pro detailní zadání osobních údajů.

3.2. Registrací Klient uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, telefon, poštovní adresa, rodné číslo (u cizinců datum narození), a to za účelem evidence Klienta a plnění účelu Programu po celou dobu trvání důvodů souvisejících s touto evidencí, zejména distribuce Karet a notifikací Programu. Klient uvádí pouze údaje pravdivé, úplné a odpovídající skutečnosti.
3.3. Při registraci může osoba, která se registruje, udělit Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), platné od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“), ve znění prováděcího zákona, v platném znění, v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, poštovní adresa, datum narození, a to za účelem a v rozsahu, jak bude uvedeno v registračním formuláři.
Člen Programu může kdykoliv svůj souhlas (své souhlasy) se zpracováním osobních údajů odvolat.
3.4. Registrací Klient dále uděluje Provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s využitím evidované e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení souvisejících s podporou, rozvojem a správou Programu.
3.5. Registrovaná osoba může ve svém Účtu provádět pouze dobíjení Kreditu, nahlížet na Vstupenky a objednat Kartu. Aby bylo možno využít všech výhod Programu (platby, vstupy atd.), je nezbytné objednat si Kartu. K jejímu zaslání potřebujeme i vaše další osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa a rodné číslo (cizinci datum narození). Ověřením totožnosti při předávání Karty (poštou, kurýrem, osobně), se Registrovaná osoba stává Klientem.
3.6. Osoby mladší 18 let si musí zvolit Odpovědnou osobu a tato Odpovědná osoba musí tento požadavek potvrdit (vše ve svých Účtech na Webu). Odpovědnou osobu může být pouze Klient, tedy osoba s ověřenou totožností.
3.7. Veškeré informace o vaší osobě ve vašem Účtu musí být pravdivé a přesné, každý Člen zodpovídá za aktualizaci těchto údajů. Provozovatel nenese odpovědnost za ztráty způsobené nepravdivými či chybnými údaji.
3.8. Registrace a používání Účtu je zdarma.
3.9. První Karta je zdarma (mimo karty s individuálním designem), další Karty (duplikáty) jsou zpoplatněny. Ke každému účtu mohou být až dvě aktivní karty, resp. jedna karta a jeden microtag. Poplatky za Karty jsou vždy na Webu.

4. Vstupenky a vstupy

4.1. Pokud Člen zakoupí vstupenku u spolupracujících prodejců (seznam na Webu) a zadá svůj identifikátor do Programu (tedy buď e-mail nebo číslo Karty), dojde k načtení vstupenek do Účtu.
4.2. V případě, že v době nákupu vstupenek není ještě založen Účet v Programu, může se v průběhu nákupu provést registrace a stát se Členem Programu.
4.3. Všechny zakoupené vstupenky se přehledně zobrazí v Účtu. Vstupenky je možno převádět jiným Členům, a to zadáním jejich čísla Karty.
4.4. Pokud Klient koupí jen jednu vstupenku, bude mu tato převedena přímo na Kartu.

5. Kredit

5.1. Dobití finančních prostředků
5.1.1. Člen si může dobít svůj Účet finančními prostředky buď online na Webu nebo v hotovosti u vybraných Partnerů.
Finanční prostředky dobíjené elektronicky přes Web budou připsány neprodleně poté, co budou připsány na bankovní Účet Provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za chybně zadané příkazy k úhradě Člena.
Finanční prostředky dobíjené přes Terminály budou připsány ihned.
5.1.2. Aby mohly být realizovány platby Kartou u Partnerů, musí být převeden Kredit na Kartu a následně tato operace zvalidována. Při dobíjení na Terminálu není další Validace potřeba.
5.1.3. Finanční prostředky převedené na Účet nejsou úročeny.
5.1.4. Finanční prostředky si můžete převést zpět, a to na bankovní účet, ze kterého finanční prostředky byly poukázány a v maximálním objemu, v jakém byly převedeny na Účet. Nelze tedy převést více a na jiný bankovní účet. Takový převod může být zpoplatněn.
5.2. Bonus
5.2.1. Za nákup u Partnera poskytujícího Kredit nebo za Dobití je Klientovi připsán Bonus, jehož výše a podmínky získání jsou specifikovány v prezentaci konkrétního Partnera na Webu.
5.2.2. Připsaný Kredit lze v rámci Programu využít k úhradám za Produkt u Partnerů.
5.2.3. Bonus ve formě Kreditu bude Klientovi připsán na Účet okamžikem zaúčtování příslušné transakce v systému Programu, za kterou Klientovi vzniká nárok na získání Bonusu.
5.2.4. Veškeré informace týkající se získávání Bonusů Klientům k dispozici na Webu.
5.2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit nabídku jakéhokoliv výhody, ať již ve formě Slevy nebo Bonusu, a to dočasně nebo trvale. Informace o tomto získá Klient na Webu.
5.2.6. Kredit z Účtu i Karty musí Klient vyčerpat před ukončením účasti v Programu, resp. před uzavřením svého Účtu; po ukončení účasti Klienta v Programu nelze k získanému Kreditu přihlížet a Klient jej tedy nemůže čerpat.
5.2.7. Získaný Bonus lze čerpat výhradně Platbami Kartou, nikoliv zpětným převodem.
5.2.8. V případě uzavření Účtu a převodu finančního zůstatku zpět na bankovní účet nebude na získaný Bonus brán zřetel a nebude součástí zpětného převodu.

6. Platby, uplatnění Kreditu

6.1. Platby Kartami je možné realizovat pouze na Terminálech Programu, a to za použití jak bezkontaktního, tak i kontaktního čipu, s PINem i bez PINu.
6.2. Nákupy a platby jsou smluvně řešeným vztahem mezi Partnerem, který je prodávajícím, a Členem, který je nakupujícím. Provozovatel je v takovém případě zprostředkovatelem plateb.
6.3. Platby Kartou jsou chráněny formou PINu, a to takto:
6.3.1. Jednorázové transakce nad 500 Kč.
6.3.2. Kumulované bezPINové transakce do definované výše; jakmile je dosaženo definované hodnoty, další transakce bude muset být zadána s PINem. Výše kumulovaných transakcí je primárně nastavena na 2.000 Kč, Klient si ji může ve svém Účtu změnit a tím i řídit riziko např. při ztrátě karty. Změna PIN limitu podléhá Validaci.
6.4. Pokud bude zadán PIN špatně, Platba či Validace bude zamítnuta.
6.5. Platby lze realizovat pouze do výše Kreditu na Kartě. Pokud zůstatek bude nižší než částka k úhradě, platba bude zamítnuta.

7. Komunikace

7.1. Komunikace se Členy probíhá obvykle elektronickou formou, tedy e-maily, Webem příp. sociálními sítěmi.
7.2. Zasílání e-mailů je omezeno na nezbytné minimum, zejména se jedná o notifikační zprávy k provedeným transakcím a úkonům na Účtu, změnám v Programu atd.
7.3. Pro e-mailovou komunikaci bude zvolena jedna z registrovaných e-mailových adres Člena. Je povinností Člena udržovat e-mailové adresy v aktualizovaném stavu.
7.4. Členové také mohou být informováni o kulturních akcích a výhodách Programu a Partnerů.
7.5. Členové mohou využívat kontaktního formuláře na Webu, případně jiný kontakt uvedený na Webu. Při telefonické komunikaci budou Členové požádáni o sdělení nezbytných údajů k jejich identifikaci.
7.6. Pokud je Členům zasílám e-mail, tyto zprávy nikdy neobsahují spustitelné soubory.
7.7. Pokud Člen má důvodné pochybnosti o původu e-mailové zprávy, může kontaktovat zákaznickou podporu Programu.
7.8. Komunikačním jazykem je čeština.

8. Reklamace

8.1. Reklamace týkající se Kreditu, Bonusů nebo jiných záležitostí v rámci Programu je Klient povinen podat písemně nebo elektronicky prostřednictvím Webu. Je nezbytné, aby Klient vždy uvedl buď číslo Karty a/nebo své jméno/příjmení a aktuální e-mailovou adresu zaregistrovanou v Programu. Reklamace bude řešena v souladu s pravidly reklamačního řízení, tedy nejpozději do třiceti dnů od doručení reklamace. Reklamační řád zde.
8.2. Transakce, za které má Klient nárok na Bonus, lze reklamovat nejpozději do třiceti dnů od data možného přidělení Bonusu. Po této lhůtě nelze k uplatněné reklamaci přihlížet a právo uplatnit reklamaci ohledně takových transakcí zaniká.
8.3. V případě, že bude Klient reklamovat Produkt, za který zaplatil Kartou a získal Bonus, a finanční prostředky budou následně zúčtovány Partnerem zpět, bude z Účtu odečten Bonus, který byl v souvislosti s takovou transakcí získán. Pokud se v takovém případě dostane Účet do záporného zůstatku Kreditu (např. v důsledku předchozích plateb), bude o této skutečnosti informován e-mailem vč. výzvy k vyrovnání tohoto záporného zůstatku. Záporný zůstatek Účtu následně vyrovnáván Kreditem získaným v souladu s VSP prostřednictvím dalších transakcí (Dobití, získání Bonusu atd.).
8.4. Případné reklamace Produktu hrazeného prostřednictvím Karty musí Klient již řešit přímo s jednotlivými Partnery, u kterých Produkt získal.

9. Ostatní ujednání

9.1. Tyto VSP je Provozovatel oprávněn jednostranně změnit nebo upravit. Provozovatel je povinen informovat Klienty o nových VSP, a to alespoň jejich zveřejněním na Webu.
9.2. Klient svojí registrací do Programu dává souhlas s využíváním svých kontaktních údajů pro účely Programu, zejména informací o akcích Programu, produktů Partnerů apod.
9.3. Provozovatel je oprávněn v případě porušení těchto VSP nebo jednání Klienta v rozporu se záměrem Programu ukončit účast takového Klienta v Programu, a to bez náhrady získaného Bonusu; finanční Kredit získaný Dobitím bude vrácen v plném rozsahu, resp. v souladu s těmito VSP.
9.4. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit Program s tím, že v takovém případě umožní v předem stanovené lhůtě a za předem definovaných podmínek vypořádání Kreditu získaného Dobitím.
9.5. Pravidla bezpečného používání webového platebního prostředku zde.
9.6. Tyto Všeobecné smluvní podmínky programu OneMoney nabývají účinnosti dnem 15. dubna 2019.